Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 czerwca 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP3-8218/838/96
Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej

Węgrzyn M.: Podatek VAT w orzecznictwie NSA, w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, Warszawa 1996, s. 93-94;

Serwis Podatkowy 1997 r., nr 4, s. 65.

Odpowiadając na pismo z dnia 25 kwietnia 1996 r. znak PPII/1-732/32/96, Ministerstwo Finansów informuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania. Oznacza to, iż podatnik taki zwolniony jest z mocy prawa od obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług. W związku z powyższym podatnik, który traci prawo do korzystania z tej formy opodatkowania w podatku dochodowym za okres wsteczny traci również prawo do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług za taki sam okres. Z uwagi na wyraźny brak obowiązku prowadzenia ewidencji przez podatników wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy nie ma podstaw do zastosowania sankcji określonych w art. 27 cytowanej ustawy.

Opublikowano: Zawadzka M.: Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, tom II, Podatek