PP1-7205-20/95/OP - Zwolnienie od VAT skupu i sprzedaży wartości dewizowych przez banki.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 lipca 1995 r. Ministerstwo Finansów PP1-7205-20/95/OP Zwolnienie od VAT skupu i sprzedaży wartości dewizowych przez banki.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, dotyczącymi opodatkowania podatkami pośrednimi czynności wykonywanych przez banki, polegających na skupie i sprzedaży wartości dewizowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1. Nowe przepisy prawa dewizowego - ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703) w art. 27 ust. 1 pkt 5 uprawnia banki do uzyskiwania upoważnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego do dokonywania m.in. czynności skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Jednocześnie jednak z dniem 31 marca 1995 r. wygasło zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności (Mon. Pol. Nr 15, poz. 119 i z 1991 r. Nr 26, poz. 184). Tym samym z dniem 1 kwietnia 1995 r. uległa likwidacji tzw. kantorowa forma obrotu walutami prowadzona przez banki na podstawie ww. zarządzenia, a wszelkie czynności związane z tym obrotem są prowadzone w kasach walutowych (art. 29 ust. 2 w związku z art. 30 pkt 5 Prawa dewizowego).

2. W związku z likwidacją kantorów walutowych w bankach należy przyjąć, iż prowadzona przez banki w kasach walutowych działalność skupu i sprzedaży walut nie podlega opodatkowaniu podatkiem obrotowym. Działalność ta jako usługa w zakresie finansów jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz na podstawie poz. 13 zał. nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/1/26