Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Rozliczanie na kasie fiskalnej transakcji dotyczących sprzedaży samochodu.
Izba Skarbowa w Lublinie
PP1/448-472/04/I

Pytanie podatnika

1) jak należy rozliczać na kasie fiskalnej transakcje dotyczące sprzedaży samochodu w procedurze VAT marża osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

2) czy podatnikowi przysługuje prawo odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do motocykli będących środkami trwałymi Spółki?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiedzi zawartej w piśmie nr D-6/443/98/04 z dnia 9 listopada 2004 r. wyjaśniam:

Zapytanie dotyczy:

1) jak należy rozliczać na kasie fiskalnej transakcje dotyczące sprzedaży samochodu w procedurze VAT marża osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

2) czy podatnikowi przysługuje prawo odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do motocykli będących środkami trwałymi Spółki?

Ad1)Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi m. in. marża, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników prowadzących ewidencję za pomocą kas rejestrujących (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 5 w/w rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Sposób ewidencjonowania podatku od towarów i usług powinien umożliwiać między innymi prawidłowe określenie kwot podatku należnego oraz podstawy opodatkowania, w tym przypadku marży. Nie będzie błędem jeśli do całości sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej przypisane zostanie tzw. "0" techniczne przy jednoczesnym prowadzeniu ewidencji dla potrzeb podatku VAT umożliwiających wyodrębnienie wielkości marży oraz kwot podatku. Przedstawiony sposób postępowania nie jest jedynym prawidłowym sposobem ewidencjonowania.

Ad2)Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Zgodnie z art. 86 ust. 3 w/w ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru (DŁ = 357 kg + n x 68 kg; gdzie DŁ - dopuszczalna ładowność, n - oznaczona liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy), kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej niż 5.000, - zł. Przepisy ograniczające prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego dotyczą wyłącznie samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Definicje tych pojęć zawarte są w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). W myśl art. 2 pkt 45 w/w ustawy - motocykl to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem, wielośladowy. W art. 2 ustawy prawo Prawo o ruchu drogowym zdefiniowane zostały pojęcia: w pkt 53 masa własna - jest to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach normalnych bez kierującego, w pkt 54 dopuszczalna masa całkowita? jest to suma masy własnej i dopuszczalnej ładowności, w pkt 56 dopuszczalna ładowność? jest to największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd po drodze. Zatem dopuszczalna ładowność pojazdu jest to różnica pomiędzy masą całkowitą a masą własną pojazdu. W świadectwie homologacji, w części dane techniczne pojazdu pod poz. 12.1 określona jest masa własna pojazdu, zaś pod poz. 14.1 dopuszczalna masa całkowita. Z powyższego wynika, iż świadectwo homologacji wydane dla motocykla pośrednio określa dopuszczalną ładowność. W związku z tym prawo obniżenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do motocykli uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w w/w art. 86 ust. 3.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl