PP/443-81-1/BP/05 - Opodatkowanie podatkiem Vat sprawowania przez Nadleśnictwo w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 lutego 2006 r. Drugi Urząd Skarbowy w Opolu PP/443-81-1/BP/05 Opodatkowanie podatkiem Vat sprawowania przez Nadleśnictwo w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 15 listopada 2005 r. (doręczonego 21 listopada 2005 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie sprawowania przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu

stwierdza, że

stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a wskazanej na wstępie ustawy stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pismem z dnia 15 listopada 2005 r. (doręczonego 21 listopada 2005 r.) P... zwróciło się o wyjaśnienie kwestii stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do sprawowania przez Nadleśnictwo w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Powołując się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) podatnik uznał, iż wskazane powyżej czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto powołując się również na przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2005 r. Nr 102, poz. 860) Jednostka wywodzi, iż Nadleśnictwo, które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonywanie czynności niepodlegających opodatkowaniu winno dokumentować fakturami VAT.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego informuje co następuje.

W myśl art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że czynności, w stosunku do których organy publiczne nie są traktowane jako podatnicy, to czynności wykonywane przez nie w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych (np. w zakresie administracji), a także czynności, do których wykonywania umocowane są wyłącznie organy publiczne.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) nadzór nad gospodarką leśną sprawują: starosta oraz w zakresie określonym w ustawie wojewoda - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych (Nadleśniczemu). W przypadku powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 starosta przekazuje środki na realizację tego zadania.

Zdaniem tut. organu Nadleśniczy, który na podstawie wskazanego wyżej porozumienia, prowadzi sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, działa w imieniu starosty, a usługi w tym zakresie świadczone są w imieniu organu władzy publicznej. Zawierane porozumienie nie ma charakteru cywilnoprawnego. Jest to porozumienie administracyjne, na podstawie którego Nadleśniczy uzyskuje uprawnienie m.in. do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji. Oznacza to, że czynności wykonywane przez Nadleśniczego, nie są wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. organ stoi na stanowisku, że w zakresie czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonywanych przez Nadleśniczego w imieniu starosty, Nadleśniczy nie ma statusu podatnika podatku od towarów i usług, a zatem wskazane wyżej czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4, 5 oraz art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16.

W myśl natomiast § 8 ust. 1, obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2005 r. Nr 102, poz. 860) zarejestrowani podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Natomiast w § 9 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia stwierdzono, że faktury dotyczące sprzedaży powinny zawierać co najmniej wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Tym samym - zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu- Nadleśnictwo, które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacji podatkowej, wykonujące usługi niepodlegające opodatkowaniu winno je dokumentować fakturami VAT.

W podsumowaniu tut. organ uprzejmie informuje, iż powyższa interpretacja udzielana jest jedynie w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl