Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 czerwca 2004 r.
Remont budynku mieszkalnego.
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim
PP/443-20/04

Pytanie podatnika

Czy w przypadku zawarcia umowy na remont budynku mieszkalnego, który ma charakter kompleksowy i zostanie wykonany z materiałów własnych wykonawcy, można do całości usługi a więc zarówno do kosztów zużytych materiałów jak i robocizny zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 maja 2004 r. (bez znaku) w sprawie wątpliwości wynikających z brzmienia przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który stanowi, że do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku od towarów i usług stosuję się do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą jak i do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lub. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2004 r. stawka na sprzedaż obiektów budownictwa mieszkaniowego określona jest przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b (przepis przejściowy) ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowiącym iż w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do w/w przypadków.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że zawarł Pan umowę z klientem na dokonanie remontu budynku mieszkalnego (remont łazienki, montaż płytek, armatury łazienkowej itp.).Zgodnie z umową usługa ta ma charakter kompleksowy, do remontu zostaną zużyte materiały własne (płytki, armatura łazienkowa, umywalki, wanna, cement, klej itp.) Pana zdaniem do całości wykonanej usługi a więc zarówno do kosztów zużytych materiałów jak i "robocizny" można zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Stanowisko swoje opiera Pan na fakcie, iż podobne uregulowania miały miejsce w poprzednio obowiązującej ustawie i były one potwierdzone pismem Ministra Finansów z dnia 24-05-1994 r. nr PP3-8219-101/93/ER jak również w wyroku z dnia 26-04-2001 r. sygn. akt I SA/Ka 419/00.

Wskazane przez Pana pismo Ministerstwa Finansów dotyczy interpretacji ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmian.) podobnie jak przytoczony wyrok. Ponadto rozstrzygnięcia podejmowane przez NSA mają charakter indywidualny, dotyczą tylko i wyłącznie konkretnej sytuacji przedstawionej w skardze.

Jednakże tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że jeżeli z zawartej umowy wynika, że jej przedmiotem jest wykonanie określonych robót budowlanych lub remontowych z użyciem materiałów własnych, do całej wartości robót należy stosować stawkę właściwą ze względu na rodzaj robót. W przypadku robót w obiektach budownictwa mieszkaniowego ze względu na PKOB (budynki mieszkalne PKOB 11).

Zatem Pana stanowisko zawarte w piśmie uznaje się za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl