Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 czerwca 2004 r.
Stawka podatku VAT na usługi remontowo-budowlane wykonywane w Domu Pomocy Społecznej.
Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim
PP.443/1/04

Pytanie podatnika

Jaka jest stawka podatku VAT na usługi remontowo-budowlane wykonywane w Domu Pomocy Społecznej?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r. dotyczące stawki podatku VAT na usługi budownictwa mieszkaniowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lub. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje:

Zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31.12.2007 r. stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl ust. 2 w/w artykułu przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Budynki mieszkalne, według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zakwalifikowane są do działu 11, w tym klasa 1130 zawiera budynki zbiorowego zamieszkania. Jako budynki zbiorowego zamieszkania ujęto m.in. domy opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych. Jeżeli dom opieki, w którym zamierza Pan wykonywać usługi remontowe można zakwalifikować do działu 11, klasa 1130, w stosunku do prowadzonych tam prac remontowo-budowlanych należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. W celu prawidłowego zakwalifikowania budynku do określonego działu PKOB, proponuje się Panu, zwrócenie się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl