Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 lipca 2005 r.
Izba Skarbowa w Krakowie
PP-3/i/4407/80/05
Wydanie opakowań zwrotnych za kaucją.

"(...) Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność handlową. Towary są wydawane:

1) odbiorcom detalicznym w opakowaniach zwrotnych, za które pobierana jest kaucja,

2) w przypadku pozostałych klientów Spółka pobiera lub ustala kaucję w umowie,

3) Spółka dokonuje również sprzedaży piwa w beczkach typu KEG, za które to beczki nie jest pobierana lub określana w umowie kaucja.

Fakt wydania opakowań odbiorcy oraz fakt ich zwrotu Spółce jest dokumentowany za pomocą wewnętrznych dokumentów księgowych oraz dokumentów magazynowych (WZ i PZ) w przypadku beczek typu KEG.

Zapytanie Spółki dotyczy oceny prawidłowości przedstawionego powyżej postępowania.

Zdaniem Spółki postępowanie to jest prawidłowe, gdyż wydanie opakowań kupującemu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, ani też nie wpływa na wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towaru w nim opakowanego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 23 maja 2005 r. nr PP/443-21/05 nie podzielił stanowiska Spółki i stwierdził, iż:

1) jeżeli w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu zwrotnym, która to sprzedaż jest udokumentowana fakturą, następuje wydanie opakowania zwrotnego, za które jest pobierana lub określana w umowie kaucja, następuje odpłatna dostawa towarów - opakowania zwrotnego. Opodatkowanie tej dostawy następuje przy zastosowaniu właściwej stawki dla danego rodzaju opakowania. Obrót z tytułu ww. dostawy opakowania zwrotnego jest wykazywany, jeżeli opakowania nie zostaną zwrócone w terminie, o którym mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 971 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu nie zwrócenia bez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Natomiast jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań.

2) jeżeli dostawa towaru, który jest sprzedawany w opakowaniu zwrotnym nie została udokumentowana fakturą (dot. to sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), a kaucja została pobrana, również dochodzi do dostawy towaru - opakowania zwrotnego. Obrót z tytułu tej dostawy jest rozliczany w miesiącu wydania towaru wraz z opakowaniem gdyż wyżej zacytowany § 22 rozporządzenia Ministra Finansów odnosi się tylko do dostaw fakturowanych. Zwrot tych opakowań sprzedawcy winien nastąpić na podstawie uprzednio okazanego przez kupującego paragonu fiskalnego stwierdzającego wcześniejsze nabycie opakowania zwrotnego. Sprzedawca w tym przypadku obniża obrót i kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym przy zachowaniu powyższych warunków nastąpił zwrot opakowania "kaucjonowanego".

3) w przypadku gdy sprzedawca towaru (piwa) w opakowaniu zwrotnym (beczka typu KEG) nie pobrał lub nie określił w umowie kaucji za to opakowanie, wówczas wartość tego opakowania powinna być uwzględniona w podstawie opodatkowania dla dostawy towaru (piwa) i opodatkowana według takiej samej stawki podatku. Zwrot opakowania, którego wartość jest uwzględniona w cenie towaru nie zmniejsza u sprzedawcy obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy piwa (w opakowaniach). "Zwrot" ten należy traktować jako nabycie/zakup beczki typu KEG uprzednio sprzedanej nabywcy piwa.

Na powyższe postanowienie Spółka zażaliła się pismem z dnia 27 maja 2005 r. zarzucając niewłaściwe zrównanie opakowania zwrotnego z towarem, który jest sprzedawany w opakowaniu zwrotnym oraz stwierdzając, iż definicja kaucji, jaką przytoczono w wydanym postanowieniu może być także przyjęta jako równowartość ceny opakowania zwrotnego (Słownik Współczesny Języka Polskiego wydany przez Readers Digest w sierpniu 2004 r.). (...)

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Kaucja - wg Słownika Języka Polskiego (PWN, Warszawa 1996 r.) - jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

W świetle powyżej przedstawionej definicji kaucji należy stwierdzić, iż wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ustawy, zatem czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fakt, iż pobranie kaucji w momencie sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT potwierdza przepis § 22 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w którym określono sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym. Podatnik, który sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań. Sprzedaż w handlu detalicznym towaru w opakowaniu zwrotnym nie jest zazwyczaj dokumentowana fakturą, ani nie sporządza się umowy na tę okoliczność. Dla rozliczeń opakowań kaucjonowanych w handlu detalicznym, jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, prawidłowe jest prowadzenie ich ewidencji za pomocą dokumentów wewnętrznych, co jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka czyni.

Prawidłowe jest także stanowisko Spółki odnośnie sprzedaży piwa w beczkach typu KEG, za które nie jest pobierana kaucja, a ich wydawanie i przyjmowanie ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów magazynowych (WZ i PZ). W przedmiotowej sytuacji wydanie beczek, w których znajduje się sprzedawane piwo, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2005/12/3