Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 maja 2005 r.
Izba Skarbowa w Krakowie
PP-2/005/2/2332/04
Stawka podatku od towarów i usług dla usług budowlano-montażowych oraz towarów montowanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Pytanie podatnika

Czy wykonując usługę budowlano - montażową w obiektach budownictwa mieszkaniowego - wymiany okien z użyciem własnych materiałów - można uznać w całości za usługę budowlano - montażową i zastosować do całej wartości stawkę w wysokości 7%?

dot.: informacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 10 sierpnia 2004 r. nr OP.005/82/2004 w sprawie stawki podatku VAT na usługi polegające na montażu stolarki okiennej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, iż niniejsze pismo jest sprostowaniem w/w informacji.

Pana firma zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych oraz świadczeniem usług budowlano - montażowych. W piśmie z dnia 7 lipca 2004 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z zapytaniem czy powyższe usługi oraz towary służące do wykonania usługi (okna) można opodatkować stawką w wysokości 7%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż nie jest dopuszczalne łączne fakturowanie usługi montażu oraz dostawy towarów jako jednej czynności nazywanej usługą remontowo - budowlaną podlegającej opodatkowaniu stawką 7%.

Dyrektor tut. Izby wyjaśnia:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 poz. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stawka 7% ma zastosowanie do montażu okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywanego w obiektach o których mowa w poz. 20 rozporządzenia oraz w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stawka 7% będzie miała zastosowanie również w przypadku świadczenia robót budowlano - montażowych polegających na montażu okien i drzwi w budynkach mieszkalnych przez firmę zajmującą się handlem. Stawka ta (7%) nie będzie miała zastosowania do handlu (sprzedaży) okien i drzwi tzn. bez montażu.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż nie jest dopuszczalne łączne fakturowanie usługi montażu oraz dostawy towarów jako jednej czynności nazywanej usługą remontowo - budowlaną podlegającej opodatkowaniu stawką 7%.

Jeśli bowiem wykonywana jest usługa budowlano - montażowa w obiektach budownictwa mieszkaniowego to cała wartość świadczonej usługi (wraz z wartością montowanych towarów) podlega opodatkowaniu wg stawki właściwej dla usługi - tj. 7%.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl