PP/023/03/20/97 - Nabywanie akcji w obrocie pierwotnym przez towarzystwo funduszy powierniczych na rzecz zarządzanych funduszy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 stycznia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych PP/023/03/20/97 Nabywanie akcji w obrocie pierwotnym przez towarzystwo funduszy powierniczych na rzecz zarządzanych funduszy.

W związku z powtarzającymi się wątpliwościami, pojawiającymi się przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, a dotyczącymi kwestii statusu towarzystwa funduszy powierniczych, składającego zapis na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy powierniczych, Biuro Prawne Urzędu Komisji Papierów Wartościowych przedstawia opinię na powyższy temat.

Towarzystwo funduszy powierniczych, składając w imieniu własnym, na wspólny rachunek uczestników funduszu, zapis na akcje subskrybowane w publicznej ofercie, działa jako zastępca pośredni. Ustawa z dn. 22.03.1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych dopuszcza możliwość tworzenia i zarządzania przez towarzystwo wieloma funduszami. Status towarzystwa określony powyżej narzuca traktowanie w omawianej sytuacji każdego z zarządzanych funduszy jako odrębnego inwestora. Fundusze te zostały wyodrębnione rachunkowo od towarzystwa, jak i również wzajemnie od siebie. Posiadają więc odrębne rachunki papierów wartościowych, rachunki pieniężne, rachunki bankowe. Każdy z tych rachunków otwierany jest przez bank-powiernik w imieniu towarzystwa, na rzecz poszczególnego funduszu. Brak jest upodmiotowienia funduszu powierniczego w polskim prawie, ale powyżej wskazane cechy - zdaniem Biura Prawnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych - wskazują wręcz na konieczność traktowania, przy składaniu zapisów, każdego z zarządzanych przez towarzystwo funduszy odrębnie. Odmienne interpretowanie przepisów prawa prowadzi do nierównego traktowania funduszu powierniczego w stosunku do pozostałych inwestorów na rynku kapitałowym, jak również do narzucenia dychotomii statusu funduszu powierniczego w zależności od tego, czy transakcja nabywania papierów wartościowych odbywa się na rynku pierwotnym, czy też na rynku wtórnym.

Sugerujemy wobec powyższego, aby przedstawione kwestie znajdowały odzwierciedlenie w zapisach prospektów (w przypadku transz otwartych). Sądzimy, że omawiane zagadnienie powinno znaleźć odzwierciedlenie w części prospektu określającej krąg nabywców akcji (rozważania dotyczą również obligacji). Proponujemy następującą treść:

"Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo - funduszy powierniczych, stanowią w rozumieniu niniejszego prospektu zapisy odrębnych inwestorów".

Kolejnym miejscem w prospekcie, w którym należy dokonywać regulacji, jest określenie bardziej precyzyjne treści zapisu. Winien zostać określony wymóg umieszczania w treści zapisu informacji, na rzecz którego z zarządzanych przez towarzystwo funduszy zapis jest składany.

W zależności od konstrukcji prospektu wskazane jest umieszczanie odpowiednich informacji o traktowaniu zapisów, składanych przez towarzystwo na rachunek każdego z zarządzanych przez siebie funduszy, w zasadach przydziału akcji.

Opublikowano: Glosa 1997/4/26