PP/005-6/07 - Czy w przypadku, gdy właścicielem gruntu okazał się inny podmiot, osoba korzystająca z gruntu i wydzierżawiająca go osobie trzeciej, powinna wystawić faktury korygujące i zwrócić kwoty czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2007 r. Urząd Skarbowy w Piszu PP/005-6/07 Czy w przypadku, gdy właścicielem gruntu okazał się inny podmiot, osoba korzystająca z gruntu i wydzierżawiająca go osobie trzeciej, powinna wystawić faktury korygujące i zwrócić kwoty czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdza, że stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 25 maja 2007 r., uzupełnionym w dniach 13 czerwca 2007 r., 21 czerwca 2007 r. i 26 lipca 2007 r., w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

W dniu 25 maja 2007 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony w dniach 13 czerwca 2007 r., 21 lipca 2006 r. i 26 lipca 2007 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Urząd Miasta X na podstawie umowy dzierżawy od 2004 r. wystawiał faktury VAT za dzierżawę działki dla przedsiębiorstwa B. W trakcie trwania umowy, tj. od 2004 r. do marca 2007 r. Spółdzielnia Y toczyła z Urzędem Miasta X postępowanie sądowe o ustalenie właściciela gruntu. Na podstawie wyr. sądu okazało się, że prawowitym właścicielem gruntu jest Spółdzielnia Y. W związku z czym przedsiębiorca wystąpił o zwrot dzierżawy wraz z podatkiem VAT oraz należnymi odsetkami.

Strona zwraca się z pytaniem czy zwrot dzierżawy dla przedsiębiorcy powinien nastąpić wraz z podatkiem VAT, który Gmina X odprowadziła. Jeśli tak to, czy do każdej wystawionej faktury należy wystawić fakturę korygującą, a nadpłacony podatek pomniejszyć w VAT-7 w miesiącu wystawienia. Zdaniem strony zwrot dzierżawy dla przedsiębiorcy powinien nastąpić po odliczeniu podatku VAT, który Gmina X zapłaciła w kwotach wynikających z deklaracji VAT-7, a B jako przedsiębiorca podatek ten odliczył jako koszt działalności. Ponadto nie ma konieczności korygowania podatku VAT w wystawionych fakturach.

Ustosunkowując się do powyższego, organ podatkowy zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. W świetle art. 108 ust. 1 ustawy w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. W świetle art. 29 ust. 4 cytowanej ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W świetle § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3,

b.

nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;

1.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

2.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wobec tego, że Gmina X nie była właścicielem gruntu i nie posiadała innego tytułu prawnego do nieruchomości, nie miała prawa jej wydzierżawiać. W związku z tym kwoty z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczone przez Przedsiębiorstwo B. na rzecz gminy X należy uznać za nienależne i jako takie winny być zwrócone. Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami zwrot winien być udokumentowany fakturami korygującymi wystawionymi do każdej faktury dokumentującej czynsz dzierżawny. Faktury korygujące winny być ujęte w rozliczeniu podatku od towarów i usług za właściwy miesiąc, tj. w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Wobec tego postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie służy prawo wniesienia zażalenia na postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl