undefinedPostępowania o ustalenie oceny pracy dyrektorów szkół oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektorów szkół.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Postępowania o ustalenie oceny pracy dyrektorów szkół oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektorów szkół.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca toczących się postępowań o ustalenie oceny pracy dyrektorów szkół oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektorów szkół

Artykuł 3 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), która weszła w życie w dniu 22 kwietnia 2009 r., zmienił brzmienie art. 6a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Nowelizacja tego przepisu polega na zmianie organu właściwego do ustalania oceny pracy dyrektora szkoły.

Dotychczas ocenę tę ustalał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Po zmianie przepisów ustawy ww. ocenę ustala organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Nie zmieniły się zatem organy uczestniczące w ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły, lecz rola w jakiej ww. organy występują w tym postępowaniu.

Z uwagi na powyższe, wątpliwości może budzić sposób postępowania z wnioskami dyrektorów szkół o dokonanie oceny ich pracy, złożonymi i nierozpatrzonymi przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, tekst jedn. przed dniem 22 kwietnia 2009 r.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy przyjąć zasadę bezpośredniego działania ustawy. Oznacza to, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien przekazać wniosek, według właściwości, organowi prowadzącemu szkołę.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy rozpatrywaniu ww., wniosków powinno się przestrzegać terminu ustawowego, określonego w art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela, którego początkiem jest dzień złożenia wniosku przez zainteresowanego do organu właściwego zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu złożenia wniosku. Przyjęcie powyższego stanowiska ma szczególne uzasadnienie z uwagi na konieczność respektowania przez organy administracji publicznej ustawowych praw i obowiązków obywatela.

Po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji pojawiła się niespójność między art. 6a ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela oraz § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powołania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 i z 2001 r. Nr 131, poz. 1459), wydanego na podstawie art. 6a ust. 12 Karty Nauczyciela. Nowelizacja ww. rozporządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie. Do czasu jej dokonania, postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektorów szkół powinny być prowadzone bezpośrednio na podstawie przepisów ustawy oraz wymienionego rozporządzenia - w zakresie, w jakim jego przepisy nie są sprzeczne z przepisami ustawy.

Odnosząc się. do przepisu przejściowego zawartego w art. 24 ustawy nowelizującej, uprzejmie wyjaśniam, że użyte w tym przepisie określenie "wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły" oznacza środek odwoławczy przewidziany w art. 6a ust. 9 pkt 2 Karty Nauczyciela, służący dyrektorowi szkoły w przypadkach niezadowolenia z ustalonej oceny pracy, składany w terminie 14 dni od doręczenia oceny. Zgodnie z wymienionym przepisem przejściowym, w przypadku złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tekst jedn. przed dniem 22 kwietnia 2009 r., do jego rozpatrzenia stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące oceny pracy dyrektora szkoły.

Jednocześnie informujemy, że ww. opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa.

Opublikowano: www.men.gov.pl