Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 czerwca 2004 r.
Dotacje otrzymane od organu samorządowego.
Urząd Skarbowy w Zamościu
POIV-443/37/04

Pytanie podatnika

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanych z organu samorządowego.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r. bez znaku uprzejmie informuję:

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z przepisu tego wynika, że otrzymane od innego podmiotu dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi stanowią obok ceny uzupełniający ją element i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dopłaty przedmiotowe, o których mowa, podlegają zatem opodatkowaniu taką stawką podatku od towarów i usług, jaką jest opodatkowana dostawa konkretnego towaru lub świadczenie konkretnej usługi.

W myśl art. 19 ust. 21 w/w ustawy obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Jak wynika z treści złożonego zapytania oraz załączonej do niego Uchwały Rady Miejskiej przyznana Stronie dotacja na "utrzymanie obiektów sportowych" jest dotacją o charakterze przedmiotowym. Nie wskazano jednak z jaką konkretną dostawą towarów lub świadczoną usługą jest ona bezpośrednio związana. Wobec powyższego w wypadku, gdy będzie ona bezpośrednio powiązana z konkretną dostawą towarów lub świadczoną usługą, to podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług, jaką jest opodatkowana dostawa konkretnego towaru lub świadczenie konkretnej usługi. W pozostałych przypadkach dotacja nie będzie objęta podatkiem VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl