Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 stycznia 2007 r.
Urząd Skarbowy w Głubczycach
POIII4403/1/WO/07
Nazwa towaru na paragonie fiskalnym.

"(...) Podatnik zwrócił się do tut. urzędu o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania nazw towarów, które muszą być zawarte na paragonie fiskalnym, nazwy towarów w kasie rejestruje w grupach np. pieczywo w którym mieści się chleb, bułki rogale, batony itp. Wydając paragon na te towary nazwa określona jest jako pieczywo ale z ceną jednostkową odrębnie do każdego z ww. towarów.

(...) W myśl przepisu § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia nazwy towaru oraz nie określają źródła stosowania nazw towarów, jednakże przez nazwę towaru lub usługi należy rozumieć nazwę jednostkową - tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat. Oznacza to, że stosowana na paragonie fiskalnym nazwa winna być przypisana sprzedawanemu towarowi i jednoznacznie go identyfikować.

Nazwy grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług mogą być wykorzystywane do prawidłowego definiowania nazwy towarów, które będą drukowane przez kasę rejestrującą na paragonie fiskalnym pod warunkiem, że nazwa danego grupowania pozwoli jednoznacznie zidentyfikować towar jaki został faktycznie zakupiony przez klienta.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego zastosowanie nazwy grupowania w kasie fiskalnej możliwe jest jedynie w przypadku, gdy w danym grupowaniu występują towary opodatkowane według takiej samej stawki podatku VAT oraz gdy pozwoli to jednoznacznie zidentyfikować zakupiony przez klienta towar. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/9/58