POII-415/7/06/14 - Czy sprzedaż ciągnika w okresie krótszym niż pół roku od momentu spłaty ostatniej raty leasingowej należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek dochodowy?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 sierpnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Międzychodzie POII-415/7/06/14 Czy sprzedaż ciągnika w okresie krótszym niż pół roku od momentu spłaty ostatniej raty leasingowej należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek dochodowy?

Dnia 19 czerwca 2006 r. do Urzędu Skarbowego w Y wpłynął wniosek Państwa XXX, zam. ZZZ z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z zapytaniem: czy sprzedaż ciągnika w okresie krótszym niż pół roku od momentu spłaty ostatniej raty leasingowej za kwotę ok. 190.000 zł, tj. kwotę niższą aniżeli w sumie została za niego zapłacona należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek dochodowy?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku na dzień jego złożenia: 10 września 2001 r. została zawarta umowa leasingowa Nr PPP na zakup ciągnika marki Massery Fergusson 8240. Spłata ciągnika została podzielona na 21 rat do roku 2006. Ciągnik był spłacany regularnie według harmonogramu spłat i ostatnia rata została zapłacona 30 maja 2006 r. Wówczas Podatnicy stali się jego właścicielami. W sumie ciągnik kosztował ok. 280.000,00 zł. W chwili obecnej Podatnicy chcieliby go sprzedać, jednakże nie minął okres pół roku od momentu zakupu, tj. spłaty ostatniej raty. Wartość ciągnika spadła i obecnie jest on wart ok. 190.000,00 zł.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wyrażono opinię, iż jeżeli ze sprzedaży ciągnika Podatnicy uzyskają kwotę niższą aniżeli kwota zakupu nie będą musieli płacić podatku dochodowego, ponieważ nie powstanie dochód z tytułu sprzedaży.

Szczegółowe uregulowanie kwestii opodatkowania stron umowy leasingu oraz zdefiniowanie pojęcia umowy leasingu dla potrzeb podatku dochodowego zostało dokonane w Rozdziale 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1150).

Jednakże zgodnie z przepisem art. 4 ww. ustawy nowelizującej do umów najmu lub dzierżawy rzeczy lub praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze zawartych przed dniem 1 października 2001 r. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2001 r.

Wspomniana wyżej ustawa o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2001 r. nie zawierała ustawowej definicji umowy leasingu.

W praktyce występowały natomiast dwa typy umów leasingowych: leasing operacyjny i leasing finansowy. Z leasingiem finansowym mamy do czynienia wówczas, jeżeli umowa spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

-

umowa została zawarta na czas oznaczony;

-

suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy;

-

umowa zawiera postanowienia, iż odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający.

Z dołączonej do wniosku umowy leasingowej zawartej w dniu 10 września 2001 r. (tj. przed ww. zmianami w ustawie o podatku dochodowym) oraz jej załączników wynika, że:

1.

została ona zawarta na czas oznaczony, tj. do 5 września 2006 r.;

2.

w okresie jej trwania odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingobiorca (ppkt 10.4 ogólnych warunków umowy);

3.

suma opłat netto za cały okres obowiązywania umowy to: 117.410,60 zł, a kapitał netto - 108.333,33 zł (§ 1 aneksu Nr 2 do umowy).

Powyższe potwierdza, że przedłożona przez Wnioskodawców umowa spełnia dyspozycje leasingu finansowego, a co za tym idzie, zasadnym jest przyjęcie, że suma opłat leasingowych za cały okres trwania umowy stanowi koszt nabycia przedmiotu leasingu.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania sprzedaży przedmiotowej rzeczy, stwierdzić trzeba, że źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest - w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie do przepisu art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Zważywszy na to, że Wnioskodawcy podają, iż przychód, który uzyskają ze zbycia rzeczy będzie niższy aniżeli koszt jej nabycia, w oparciu o wskazane wyżej przepisy, stwierdzić trzeba, że nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu mimo, iż do sprzedaży dojdzie przed upływem pół roku od nabycia rzeczy.

Ww. interpretację wydano w oparciu o fakt, iż z danych posiadanych przez Urząd wynika, że wnioskodawcy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl