PO H/6854/97/163 - Wydatki i koszty dotyczące rzeczowych składników majątku trwałego.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 24 grudnia 1997 r. Ministerstwo Finansów PO H/6854/97/163 Wydatki i koszty dotyczące rzeczowych składników majątku trwałego.

Odpowiadając na pismo (...) Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, iż wniesienie aportem prawa do projektów budowlanych, w świetle przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z późn. zm.), nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych w dacie wniesienia aportu.

Wspomniane projekty budowlane nie będą bezpośrednio wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, lecz służyć będą do wytworzenia nowego środka trwałego w postaci budynku biurowego. Nie będą one zatem spełniać w dniu wniesienia aportu jednej z przesłanek umożliwiającej zaliczenie ich do wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym, że z rozpoczętą inwestycją wiąże się ustalenie wartości początkowej środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie, na podstawie § 6 ust. 5 wymienionego rozporządzenia - wartość projektu budowlanego, wniesionego do spółki w formie aportu, należy zaliczyć do kosztu wytworzenia budynku.

Po oddaniu budynku do używania wartość przedmiotowego projektu będzie częścią składową wartości początkowej budynku, stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych.

Opublikowano: S.Podat. 1999/5/34