PO 6/N-861-819-5560/97 - Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 6/N-861-819-5560/97 Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zmiany wysokości stóp procentowych kredytów refinansowych, wprowadzone zarządzeniem nr 3/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie stopy redyskontowej i oprocentowania kredytów refinansowych, nie spowodowały zmiany wysokości stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, która nadal wynosi 0,14% za każdy dzień zwłoki.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/5/10