PO 6/JP/160/1010/96 - Zwrot opłaty sankcyjnej za przekroczenie kwoty wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 lutego 1996 r. Ministerstwo Finansów PO 6/JP/160/1010/96 Zwrot opłaty sankcyjnej za przekroczenie kwoty wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 1995 r. sygn. akt K. 10/94 stwierdzającym niezgodność art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia (Dz. U. Nr 80, poz. 368) z art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.) - polecam dokonywanie zwrotu opłaty sankcyjnej za przekroczenie kwoty wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o której mowa w art. 13 ustawy, w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 1994 r. wraz z oprocentowaniem ustalonym od dnia dokonania zapłaty, po przedłożeniu przez podatnika skorygowanej informacji o wypłatach za wymieniony okres.

Z uwagi na to, że zwłoka w zwrocie nadpłaty z tego tytułu obciąża dochody budżetu państwa zwiększonym oprocentowaniem, niezbędne jest niezwłoczne informowanie podatników o tej możliwości.

W przypadku nieuregulowania nienależnych opłat należy odstąpić od ich określenia, zaś wszczęte postępowanie umorzyć.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/1/15