PO 6-860-0167/94 - Możliwość skorzystania przez płatnika z ulgi w spłacie podatku.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 marca 1994 r. Ministerstwo Finansów PO 6-860-0167/94 Możliwość skorzystania przez płatnika z ulgi w spłacie podatku.

W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi trybu postępowania w przypadku niedopełnienia przez płatników ciążących na nich obowiązków oraz w sprawie możliwości dokonywania potrąceń kwot należnych od płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wierzytelnościami przypadającymi temu płatnikowi od Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów po ponownym przeanalizowaniu tych kwestii wyjaśnia, co następuje:

W przypadku niedopełnienia przez płatnika obowiązków określonych w ustawach podatkowych organ podatkowy jest zobowiązany do wydania decyzji określającej wysokość podatku nie pobranego lub nie wpłaconego przez płatnika na rachunek urzędu skarbowego - w trybie art. 15 w związku z art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.). Po wydaniu decyzji zobowiązanie płatnika nie traci charakteru zobowiązania podatkowego, bowiem nie przekształca się w zobowiązanie o innym charakterze, np. cywilno-prawnym. W związku z tym mają do niego zastosowanie instytucje przewidziane w ustawie o zobowiązaniach podatkowych, a więc również w zakresie stosowania ulg wynikających z art. 8, 22 i 31.

Ministerstwo nie widzi także przeszkód do stosowania w odniesieniu do płatników - szczególnego sposobu zapłaty podatku, jakim jest potrącenie na podstawie art. 28 wymienionej ustawy, o ile płatnikowi wydano uprzednio decyzję określającą wysokość należnego podatku.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/1/17