Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 lipca 2004 r.
Odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupionego paliwa silnikowego do samochodów ciężarowych.
Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu
PO/443-31/04

Pytanie podatnika dotyczy: odliczania podatku naliczonego VAT od zakupionego paliwa silnikowego do samochodów ciężarowych posiadających świadectwo homologacji.

Odpowiadając na pismo z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu działając w oparciu o art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą "Sklep Masarniczy". Podatnik jest właścicielem samochodu ciężarowego uniwersalnego Renault Trafic o pojemności 2068 centymetrów sześciennych, auto posiada 3 miejsca siedzące i ładowność 1200 kilogramów oraz dopuszczalną masę całkowitą 2800 kilogramów. Powyższy samochód został zakupiony w 1994 r. i posiada homologację.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. nie można odliczać podatku naliczonego od zakupywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 nowej ustawy o VAT.

W przywołanym powyżej przepisie art. 86 ust. 3 mowa jest o samochodach osobowych i innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej ładowności, mniejszej niż określona według wzoru:

Dł = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:

Dł - oznacza dopuszczalną ładowność określoną w świadectwie homologacji,

n - liczbę miejsc (siedzeń) łącznie z siedzeniem dla kierowcy, również wynikającą ze świadectwa homologacji.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Na podstawie podanych danych, po podstawieniu do powyższego wzoru liczby miejsc (3 miejsca) samochodu Renault Trafic, można stwierdzić, że ładowność wyżej wymienionego auta w wielkości 1200 kilogramów jest wyższa niż wyliczona na podstawie wzoru tj. 561 kilogramów. W dniu 5.07.2004 r. podatnik poinformował telefonicznie, że uzyska świadectwo homologacji. Podatnik dostarczył kserokopię świadectwa 20.07.2004 r., które potwierdza, że omawiany pojazd jest samochodem ciężarowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, czyli dopuszczalna ładowność jest wyższa od ładowności wyliczonej według wyżej wymienionego wzoru, w związku z czym podatnik może dokonywać odliczenia podatku naliczonego od zakupowanych paliw silnikowych do powyższego auta.

Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa tut. organ stwierdza, że stanowisko Strony w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Odpowiedzi niniejszej udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia 4 czerwca 2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2004 r. oraz w oparciu o obowiązujące w dniu wydania interpretacji przepisy prawa podatkowego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl