PO 3-IP-722-113/97 - Amortyzacja.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 czerwca 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 3-IP-722-113/97 Amortyzacja.

W związku z pismem z dnia 11 lutego br. Ministerstwo Finansów i wyjaśnia, co następuje:

Stosownie do przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.U. Nr 7, poz. 34 ze zm.) w roku 1996 uznawano za wartości niematerialne i prawne m.in. prawo do znaków towarowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i przeznaczonym na potrzeby podatnika związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Jak z powyższego wynika, w przypadku praw majątkowych nie ma znaczenia kryterium wartościowe, lecz okres używania oraz powiązanie z działalnością gospodarczą podatnika.

Z pisma Spółki nie wynika jednak, na jaki okres została zawarta umowa na korzystanie z prawa do znaku towarowego; przy czym opłata za jego używanie jest opłatą roczną, zróżnicowaną w zależności od osiągniętych przychodów. Tak ustalona opłata uniemożliwia uznanie prawa do znaku towarowego za wartości niematerialne i prawne. W związku z czym opłata ta staje się bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

Stosownie do art. 1 ust. 4 cyt. ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Z tym, że mogą to być również koszty uzyskania określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z pisma Spółki wynika, że znak towarowy był używany bez uprzedniego zawarcia umowy. Umowa została zawarta już po zakończeniu roku obrotowego (po tym okresie wystawiona została również faktura). W tej sytuacji zarachowanie kosztów nie było możliwe, gdyż nie były one znane co do kwoty. Jeżeli zatem umowa sankcjonuje wsteczne korzystanie ze znaku towarowego (opłata nie stanowi kary za bezprawne używanie znaku) opłata ta będzie kosztem uzyskania przychodu potrącalnym w roku, w którym koszt ten został poniesiony.

Opublikowano: M.Podat. 1999/1/47