PO 2/JML-1693-0171/98 - Opodatkowanie kolportażu prasy zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 maja 1998 r. Ministerstwo Finansów PO 2/JML-1693-0171/98 Opodatkowanie kolportażu prasy zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe w przedmiocie opodatkowania kolportażu prasy zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Uwzględniając specyfikę działalności w zakresie kolportażu prasy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719 z późn. zm.), wprowadzono przepis szczególny normujący wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych z tej działalności. A mianowicie w § 5 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia ryczałt od przychodów ewidencjonowanych określono w wysokości 9,5% prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku gdy podatnik opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzi działalność polegającą na kolportażu prasy, podstawę opodatkowania stanowi zawsze kwota prowizji uzyskanej przez kolportera prasy, niezależnie od wynikającej z zawartej umowy o kolportaż formy prawnej, w jakiej kolportaż ten jest prowadzony. Aby obliczyć kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu kolportażu prasy, należy zatem, w każdym przypadku, ustalić kwotę prowizji uzyskanej przez kolportera prasy i zastosować określoną stawkę ryczałtu w wysokości 9,5% kwoty tej prowizji.

Forma prawna, w jakiej prowadzony jest kolportaż prasy, wynikająca z zawartej umowy kolportażu, będzie miała natomiast istotne znaczenie dla ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy kolportaż prowadzony jest przez podatnika opodatkowanego na ogólnych zasadach.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1998/3/4