PM-436/1/05 - Umowa pożyczki pracownika z zakładem pracy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 kwietnia 2005 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu PM-436/1/05 Umowa pożyczki pracownika z zakładem pracy.

"Będąc pracownikiem X Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) zawarł Pan (...) umowę pożyczki na cele mieszkaniowe.

W uzupełnieniu wniosku (...) wyraził Pan opinię, że powyższa umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ zakład pracy udzielający pożyczki jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny sprawy, udzielając pisemnej interpretacji przepisów podatkowych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza co następuje:

W stanie prawnym obowiązującym w 2003 r. stosownie do uregulowań art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zmianami) podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku.

Zatem podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia kwestii podlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma ustalenie czy konkretna umowa jest opodatkowana lub zwolniona od podatku od towarów i usług.

Usługi polegające na udzielaniu pożyczek zakwalifikowane są według przepisów o statystyce publicznej do usług pośrednictwa finansowego w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako Sekcja J (Dział 65-67). Pod symbolem PKWiU 65.88.10 wymieniono usługi świadczone poza systemem bankowym.

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zmianami) oraz poz. 9 załącznika do tej ustawy - przedmiotowe usługi zwolnione są od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego udzielanie pożyczek, jako usługa udzielania pożyczek, świadczona poza systemem bankowym jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Odnosząc powyższe do zacytowanego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdza się, że wymieniona umowa pożyczki - jako zwolniona od podatku VAT - nie podlega, stosownie do uregulowań art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem."

Opublikowano: S.Podat. 2005/8/31