PL/LM/835/34/GKW/08/128 - Opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 maja 2008 r. Ministerstwo Finansów PL/LM/835/34/GKW/08/128 Opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej.

Pismo PL/LM/835/34/GKW/08/128 Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z 13 maja 2008 r. do prezydenta miasta (...)

W odpowiedzi na pismo znak: (...), dotyczące opłaty skarbowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), zwanej dalej "ustawa", opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia od niej są zawarte w załączniku do ustawy. Stawki opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowych określa Część I załącznika, która jest katalogiem zamkniętym. Jeśli dla danej czynności urzędowej nie została określona stawka opłaty skarbowej, nie podlega ona opłacie skarbowej.

Analiza Części I załącznika pozwala stwierdzić, iż udostępnienie informacji zawartych w treści art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podmiotom określonym w art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej, jest czynnością urzędową, dla której nie została określona stawka opłaty skarbowej, czyli czynność ta znajduje się poza zakresem przedmiotowym ustawy.

Odmowa przekazania powyższej informacji, jeżeli wniosek nie zawiera wskazania przepisu prawa wyłączającego lub zwalniającego z opłaty skarbowej, jest bezzasadna.

Niniejsze stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, a jedynie opinię w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2008/1/21