PL-835-152/3/LM/EO/07-287 - Wydanie poświadczenia bezpieczeństwa a opłata skarbowa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 maja 2007 r. Ministerstwo Finansów PL-835-152/3/LM/EO/07-287 Wydanie poświadczenia bezpieczeństwa a opłata skarbowa.

W odpowiedzi na pismo nr (...), w sprawie opłaty skarbowej od poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, po uzyskaniu opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiotowej sprawie, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z treścią art. 3, w związku z art. 35, 37 ust. 7 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o.i.n., poświadczenie bezpieczeństwa wydawane po zakończeniu postępowania sprawdzającego potwierdza, że osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i uprawnia do dostępu do informacji niejawnych odpowiedniej klauzuli tajności. Wskazany dokument, na podstawie treści art. 36 ust. 3 i 4 ustawy o.i.n., posiada ściśle określoną formę prawną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również dyspozycję art. 107 § 1, 2 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także orzecznictwo określające minimum wymagań formalnych, jakie powinna spełniać decyzja - oznaczenie organu wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby działającej w imieniu organu (wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. akt S.A. 1163/81), należy uznać, że poświadczenie bezpieczeństwa jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 k.p.a.

Stosownie do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) opłacie tej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej (w tym wydanie określonego rodzaju decyzji) na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.

Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy o.i.n., nie następuje ani na pisemny wniosek osoby, której ma dotyczyć (osoby sprawdzanej), ani w efekcie złożenia przez nią zgłoszenia. Przeprowadzenie omawianego postępowania wymaga jedynie złożenia przez osobę sprawdzaną pisemnej zgody na jego przeprowadzenie.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej.

Powyższe stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14 ustawy - Ordynacja podatkowa, a jedynie opinię w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2007/3/20-21