PL/833/131/AS/07/768 - Zwolnienie od podatku od nieruchomości i rolnego gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2007 r. Ministerstwo Finansów PL/833/131/AS/07/768 Zwolnienie od podatku od nieruchomości i rolnego gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Odpowiadając na nadesłane drogą internetową 8 listopada 2007 r. pismo w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) od podatku od nieruchomości zwolnione są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwolnione są ponadto z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.).

W orzecznictwie sądowym utrwaliła się teza, że zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa podatkowego są odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania). Zwolnienia podatkowe należy interpretować ściśle (por. wyrok WSA z dnia 22 lutego 2005 r., III SA/Wa 1703/04).

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) formami ochrony zabytków są:

1)

wpis do rejestru zabytków;

2)

uznanie za pomnik historii;

3)

utworzenie parku kulturowego;

4)

ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Zabytek nieruchomy wpisuje się do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy (art. 8 i 9 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Stosownie do przywołanego przepisu art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wpis do rejestru zabytków, jak również ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są formami ochrony zabytków, przy czym z literalnego brzmienia powołanych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym wynika, iż warunkiem zastosowania przewidzianych w tych przepisach zwolnień jest wpisanie nieruchomości (gruntów i budynków) do rejestru zabytków; ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie są wymienione jako przesłanki zastosowania zwolnień.

W konsekwencji powyższego, jeśli nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości i rolnego, nawet jeśli - w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - podlega ona ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Powyższe stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2007/6/19-20