PEpe 022-100/13/2005/ak - Wydawanie zezwoleń na transport odpadów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 lutego 2006 r. Ministerstwo Środowiska PEpe 022-100/13/2005/ak Wydawanie zezwoleń na transport odpadów.

Odpowiadając na pismo z dnia 19 grudnia 2005 r. dotyczące wyjaśnienia przepisów na temat wydawania zezwoleń na transport odpadów, Departament Polityki Ekologicznej udziela poniższych wyjaśnień.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458) dokonała zmiany definicji posiadacza odpadów w art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), zgodnie z którą z kategorii "posiadacz odpadów" został wyłączony prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów. Konsekwentnie dokonano zmiany w innych przepisach ustawy o odpadach, wskazując m.in. w art. 28 ust. 1, że prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów (art. 28 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy o odpadach). Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Pomiędzy ww. przepisami, tj. art. 28 ust. 3 pkt 2 i art. 3 ust. 3 pkt 13 zachodzi niespójność, powodująca problemy interpretacyjne, jeśli chodzi o ustalenie organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Jeśli bowiem prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów nie jest jednocześnie posiadaczem odpadów (np. ich wytwórcą) i nie zamierza prowadzić działalności w szerszym niż transport odpadów zakresie, to powstaje pytanie, do jakiego organu powinien się on zwrócić o wydanie zezwolenia.

Wobec powyższego, Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, iż starostą właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Taka interpretacja art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach wydaje się być uzasadniona, gdy pod uwagę weźmie się kryteria wykładni historycznej (intencje Ustawodawcy), celowości (gdy weźmie się pod uwagę, że zainteresowanym otrzymaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów jest podmiot transportujący odpady) oraz systemowej (i to zarówno w odniesieniu do zezwoleń wydawanych na podstawie przedmiotowej ustawy - por. art. 28 ust. 7 i art. 33 ust. 5, jak również w odniesieniu do zezwoleń wydawanych na podstawie innych przepisów prawa, gdzie właściwość organu ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zainteresowanego, ewentualnie ze względu na miejsce prowadzonej przez zainteresowanego działalności).

Opublikowano: www.mos.gov.pl