PEie-023-OP-194/05 - Definicja odzysku w świetle przepisów ustawy o odpadach. Dokumenty potwierdzające eksport odpadów do odzysku lub recyklingu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 kwietnia 2006 r. Ministerstwo Środowiska PEie-023-OP-194/05 Definicja odzysku w świetle przepisów ustawy o odpadach. Dokumenty potwierdzające eksport odpadów do odzysku lub recyklingu.

1.W świetle przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) poprzez odzysk rozumie się wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Natomiast jako recykling rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

Jeśli w decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, o której mowa a w art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach, nie została zawarta szczegółowa specyfikacja procesów odzysku zgodnych z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach, posiadacz odpadów powinien ocenić sam, czy proces wskazany w decyzji jest odzyskiem czy recyklingiem odwołując się do powyżej wspomnianych przepisów o odpadach, a przy wystawianiu dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling, dodatkowo kierując się przepisami art. 3 ust. 9a i 9b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9, R13 i R14, natomiast przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 i R14 określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach, pod warunkiem, że działania podejmowane w ramach tych procesów spełniają przesłanki zawarte w definicji odzysku lub recyklingu.

2.Zgodnie z art. 11 ust. 8a ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w przypadku eksportu odpadów do odzysku lub recyklingu, oprócz dokumentów potwierdzających ten eksport, przedsiębiorca powinien posiadać oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same wymagania, jak określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju. Ustawa nie określa podmiotu sporządzającego powyższe oświadczenie i w związku z tym może być ono sporządzane zarówno przez przedsiębiorcę dokonującego eksportu odpadów do odzysku lub recyklingu, jak i przez przedsiębiorcę będącego importerem odpadów z Polski lub przez podmiot dokonujący odzysku lub recyklingu odpadów poza terytorium kraju.

Opublikowano: www.mos.gov.pl