Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 lipca 2006 r.
Urząd Skarbowy w Łęcznej
PE-443/20/06
Korekta podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Panią w dniu 24 kwietnia 2006 r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją, uznaje przedstawione przez Podatniczkę w przedmiotowym wniosku stanowisko za błędne.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2006 r. złożyła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją. Do przedmiotowego wniosku dołączono umowę najmu, protokół zdawczo - odbiorczy zawierający opis stanu technicznego wynajmowanego budynku oraz decyzję o umorzeniu częściowym czynszu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 grudnia 2005 r. zawarła Pani z Gminną Spółdzielnią "SCh" umowę najmu, której przedmiotem był budynek sklepu o powierzchni użytkowej 72,25 m2. Miesięczna wysokość czynszu została ustalona z uwzględnieniem stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń. W miesiącach od grudnia 2005 r. do lutego 2006 r. poniosła Pani nakłady finansowe w kwocie netto 6.109,67 zł związane z remontem przedmiotowego budynku. Prowadzona inwestycja miała na celu umożliwienie Podatniczce rozpoczęcia w budynku, handlu artykułami ogólnospożywczymi. Przeprowadzone prace remontowe wpłynęły na podniesienie standardu budynku. Na skutek zmian w otoczeniu rynkowym prowadzonej działalności gospodarczej Podatniczka, ze względów finansowych, zmuszona była rozwiązać przedmiotową umowę najmu, a tym samym zaniechać dalszej inwestycji.

Ponoszone nakłady finansowe Podatniczka, zgodnie z wnioskiem traktowała jako inwestycję w obcym środku trwałym oraz dokonywała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach dotyczących zakupu towarów i usług związanych z powyższą inwestycją, w rozliczeniach podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2005 r. do lutego 2006 r.

W ocenie Podatniczki we wskazanym powyżej stanie faktycznym nie powstaje obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dla przedmiotowej inwestycji, ponieważ zgodnie z umową to Pani była zobowiązana do przeprowadzenia remontu, a poniesione w związku z tym koszty nie podlegały zwrotowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Powyższy przepis nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Postanowieniem DM - 413/10/06 z dnia 24 lipca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej postanowił, że poniesione przez Panią nakłady finansowe związane z przedmiotową inwestycją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie zaistniała zatem sytuacja, w której Podatniczce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabywanych towarów i usług, a następnie prawo to, w wyniku zaniechania inwestycji, ustało.

Zastosowanie w tym stanie faktycznym znajduje zatem przepis art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi obowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego.

W związku z powyższym zobowiązana jest Pani do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją. Korekty dokonuje się w sposób określony w przepisach art. 91 ust. 1-5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do interpretacji, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia w sprawie udzielenia interpretacji, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji (art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl