PDII.423/1/1/05 - Działalność rolnicza poszerzona o pozarolniczą.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 grudnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Górze PDII.423/1/1/05 Działalność rolnicza poszerzona o pozarolniczą.

"(...) W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc - w przypadku roślin,

2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Wymienione zwolnienie stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Zwolnienie to, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4e tej ustawy.

Tak więc, warunkiem koniecznym skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy jest, aby w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności, w pierwszym roku podatkowym działalności podatnika, udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14 ustawy, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Spółka w roku 2005 uzyskuje przychody wyłącznie z działalności rolniczej. Zatem spełniony zostaje warunek konieczny do skorzystania w 2006 r. ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy (tj. co najmniej 60% przychodów Spółki pochodzi z działalności rolniczej). Jednakże ze zwolnienia tego Spółka może korzystać wyłącznie w części dotyczącej tych dochodów z działalności pozarolniczej, które zostaną przeznaczone na działalność rolniczą. Dochody z działalności pozarolniczej przeznaczone na działalność inną aniżeli działalność rolnicza, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, są zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych."

Opublikowano: S.Podat. 2006/6/49