Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 marca 2003 r.
Środki przekazane na wyodrębniony fundusz remontowy.
Urząd Skarbowy w Płocku
PDII-413/37/2004

Pytanie podatnika

Czy członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą odliczyć od podatku dochodowego, w ramach ulgi remontowej, przeznaczone w 2003 r. uchwałą mieszkańców na cele remontowe i przekazane na wyodrębniony fundusz remontowy a następnie użyte na remonty własnych zasobów, środki uzyskane za usługę cieplną świadczoną na budynek Spółdzielni Mieszkaniowej z własnej kotłowni?

Odpowiedź

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w obowiązującym w 2003 r. art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) "podatek dochodowy od osób, (...) zmniejsza się (...) jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzony na podstawie odrębnych przepisów".

Wydatki na ww. cel ustala się w myśl art. 27a ust. 6 pkt 1, na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.

Użyte przez ustawodawcę pojęcie "dowód wpłaty" jest pojęciem szerokim. Za taki dowód wpłaty na przedmiotowy fundusz uznaje się: przelew bankowy, przekaz pocztowy, dokument wpłaty w kasie wspólnoty.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej objęte są przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z obowiązującym w 2003 r. art. 17 ust. 1 pkt 4m ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty, w 2003 r. korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Jak wynika z powyższego przepisu, jeżeli wspólnota uzyskuje przychody z nieruchomości wspólnej, a do takich należą m. in. dochody uzyskane za usługę cieplną świadczoną dla Spółdzielni Mieszkaniowej, to w pierwszej kolejności powinny służyć pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, do których należą m. in. wydatki na remonty i bieżące konserwacje (art. 14 pkt 1) ww. ustawy o własności lokali). W przypadku, gdy są one niewystarczające, właściciele lokali mają obowiązek ponosić wydatki i ciężary związane z jej utrzymaniem. Wspólnota mieszkaniowa może określić swoim członkom zryczałtowane kwoty takich wpłat, które są gromadzone na rachunku i wydatkowane w miarę potrzeb na prace remontowe i modernizacyjne dotyczące części wspólnych nieruchomości.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa w 2003 r. przeznaczyła uchwałą mieszkańców na cele remontowe środki uzyskane za usługę cieplną świadczoną na budynek Spółdzielni Mieszkaniowej z własnej kotłowni. Środki te zostały przekazane na wyodrębniony fundusz remontowy i użyte na remonty własnych zasobów.

Środki te, będące przychodem Wspólnoty, jak słusznie zostało wskazane w piśmie, korzystają w 2003 r. ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy powołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4m tej ustawy.

Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem, że członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej mają prawo skorzystania w związku z powyższą kwotą z ulgi podatkowej z tytułu wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, przy rozliczaniu swoich osobistych podatków, gdyż to nie poszczególni członkowie dokonywali tych wpłat. Jeżeli oprócz ww. kwot będą w posiadaniu dowodu wpłaty dodatkowych, ustalonych przez wspólnotę, kwot na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, będzie on stanowił, w ramach obowiązujących limitów, podstawę dokonania odliczenia od podatku z tytułu "ulgi remontowej".

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl