PDI/1-415-31/04 - Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2004 r. Urząd Skarbowy w Cieszynie PDI/1-415-31/04 Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pytanie podatnika

Działalność gospodarcza (handel obwoźny artykułami spożywczymi i przemysłowymi) w 1997 r. opodatkowana była na zasadach ogólnych. W dniu 17 grudnia 1997 r. podatnik poinformował Urząd Skarbowy o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2004 pozwala na jej opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Odpowiedź

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, iż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719, z późn. zm.) według stanu prawnego na dzień 01 stycznia 1998, podatnik mógł zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenie mogło być dokonane nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w roku podatkowym. Zatem w 1998 r. podstawową formą opodatkowania był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przepis tej samej treści zawierał art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), który obowiązywał do 31 grudnia 2002 r.

Natomiast od 1 stycznia 2003 r. art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy brzmi: "(...) Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych." Artykuł ten w niezmienionej formie obowiązuje także w 2004 r.

Wobec powyższego, jeżeli w latach 1998 - 2002 w terminie do 20 stycznia nie złożono oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu, to działalność gospodarcza opodatkowana była zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, które zamierza Pan wykonywać nie wyłączają z opodatkowania w formie ryczałtu, zatem jeżeli do 20 stycznia 2004 r. nie złożył Pan oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu, to prowadzona przez Pana - w 2004 r. - działalność gospodarcza opodatkowana będzie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl