Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 maja 2004 r.
Rozliczenie się wspólnie z dzieckiem.
Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu
PDF/E/005-1-83/04

Pytanie podatnika

Dotyczy sprawy możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci w rocznym zeznaniu podatkowym wspólnie z dzieckiem w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Odpowiedź

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 31.03.2004 r. Nr PD3/415/36/04 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie powołanych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Z treści przedstawionego w piśmie Pana Adama Z. stanu faktycznego wynika, że jest osobą stanu wolnego, mającą na swoim utrzymaniu małoletniego syna, z którym wspólnie zamieszkuje. Matka dziecka od 2001 roku przebywa we Włoszech, w związku z czym Podatnik ponosi wszelkie wydatki związane z wychowaniem syna. Z informacji wynika ponadto, że w 2003 r. uzyskiwał dochody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym w ustawowym terminie złożył też PIT-28. Zamierza jednakże, z uwagi na fakt, iż jest osobą samotnie wychowującą dziecko, złożyć za rok 2003 PIT-37, ponieważ uważa, iż zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

W myśl art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:

- dzieci małoletnie,

- dzieci bez względu na wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,

- dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym (...),

podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zaznacza się, iż w omawianym przypadku ma zastosowanie pkt 1 ust. 4 art. 6, a nie pkt 3, jak powołał organ podatkowy (dziecko małoletnie).

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. (...) - zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 5 powołanej wyżej ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 8 cytowanej powyżej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku - sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Biorąc zatem, pod uwagę treść powołanego wyżej artykułu nie będzie Pan miał możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, ponieważ w stosunku do Pana mają zastosowanie ww. przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, że udzielona Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiedź jest pod względem merytorycznym prawidłowa, jednak nie zawiera pełnej i prawidłowej treści przepisów. W tym zakresie, od 01.01.2003 r. co do zasady, przepisy te nie uległy zmianie, nadano im jednak nowe brzmienie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl