Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 sierpnia 1993 r.
Ministerstwo Finansów
PD1-7201/44/93/964/RS
Import komponentów do produkcji paliw.

Odpowiadając na pismo z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zwolnienia rafinerii z podatku akcyzowego w przypadku importu komponentów do produkcji paliw za pośrednictwem Spółki "C." oraz dokumentacji uprawniającej do skorzystania z tego zwolnienia, Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

1. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Mon. Pol. Nr 24, poz. 241), producent paliw i olejów silnikowych wytwarzanych przy użyciu sprowadzanych z zagranicy komponentów jest zwolniony z podatku akcyzowego w części odpowiadającej kwocie cła i podatku akcyzowego pobranych przez urzędy celne od sprowadzonych z zagranicy komponentów.

Przepis ten dotyczy tylko komponentów zużytych do produkcji paliw. Nie dotyczy natomiast ropy naftowej, w związku z czym cło zapłacone na granicy od importowanej ropy naftowej nie podlega odliczeniu od należnego podatku akcyzowego naliczonego przez producenta od sprzedaży paliw i olejów silnikowych.

2. Dotychczas stosowana dokumentacja importu od ropy naftowej i komponentów paliw, przesyłana przez Spółkę "C." producentom paliw i olejów silnikowych, tj. oryginały faktur wystawionych przez Spółkę "C." oraz kserokopie SAD i dowód uiszczenia cła i akcyzy, będzie nadal honorowana przez urzędy skarbowe i będzie nadal uprawniać rafinerię do ww. zwolnienia.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/3/25