PD-P/423-237/04 - Kwalifikacja w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz rozliczenia nadpłaty w zakresie tego obciążenia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. Izba Skarbowa w Poznaniu PD-P/423-237/04 Kwalifikacja w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz rozliczenia nadpłaty w zakresie tego obciążenia.

Z treści zapytania Podatnika wynika, iż posiadał wobec Marszałka Województwa zaległe zobowiązanie z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 1996 r. w kwocie 100.000,00 zł. Wskazane opłaty ustalone zostały decyzjami wydanymi w 1997 r. i zostały odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 1997.

W 2003 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego dotyczącego zobowiązań z tytułu przedmiotowych opłat, z rachunku bankowego Podatnika pobrana została kwota w wysokości 306.468,60 zł (w tym należność główna w kwocie 100.000,00 zł oraz odsetki podatkowe w wysokości 206.468,60 zł) oraz koszty egzekucyjne.

Przedsiębiorstwo, uznając, iż w wyniku niesłusznie przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego powstała nadpłata, zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o jej zaliczenie na poczet zobowiązań za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 1997 r. Marszałek Województwa po uzyskaniu stanowiska Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w Warszawie, potwierdzającego możliwość rozliczenia powstałej nadpłaty z pozostałymi zaległościami za korzystanie ze środowiska, pismem z dnia 12 lipca 2004 r. przedstawił Podatnikowi sposób zakwalifikowania przelewów z tytułu wpłaconych przez komornika kwot na łączną sumę 306.468,60 zł.

W oparciu o powyższy stan faktyczny Podatnik wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy momentem powstania przychodu jest data, w której wierzyciel, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uznał nadpłatę i dokonał jej rozliczenia, tj. lipiec 2004 r.?

Ustosunkowując się do stanu faktycznego zaprezentowanego przez Podatnika, stwierdzić należy co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 277 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wskazane powyżej fundusze posiadają status funduszy celowych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 400 ust. 1 i 2 ustawy prawo ochrony środowiska). Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 281 ust. 1 wskazanej ustawy, do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zgodnie z unormowaniami art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, zatem opłaty stanowiące niesankcyjną formę należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego są kosztami uzyskania przychodów.

W myśl natomiast przepisów art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy podatkowej, z kategorii przychodów wyłączone zostały zwrócone, umorzone lub zaniechane opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem, iż nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zwrot, umorzenie bądź zaniechanie opłat zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (100.000,00 zł), stanowi zatem przychód podlegający opodatkowaniu. Wobec faktu, iż przychodem są zwrócone (umorzone, zaniechane) opłaty, obowiązek podatkowy powstanie w momencie ich faktycznego otrzymania (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej).

Zarazem zauważyć należy, iż stosownie do unormowań art. 12 ust. 1 pkt 6a ustawy podatkowej, zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w przedmiotowej sprawie - odsetki za zwłokę w kwocie 206.468,60 zł) nie będą stanowiły przychodu podatkowego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl