Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 stycznia 2005 r.
Kwota obciążenia za szkodę transportową jako koszt uzyskania przychodu.
Urząd Skarbowy w Głogowie
PD.I/415-47/04

Pytanie podatnika

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego. Podczas wykonywania usługi przewozu, część towaru uległa uszkodzeniu. Zleceniodawca obciążył podatnika za powstałą szkodę. Czy kwota obciążenia za szkodę transportową będzie stanowiła u podatnika koszt uzyskania przychodu?

Odpowiedź

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepis ten nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Za koszty uzyskania przychodów można uznać jedynie te racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które spełniają łącznie następujące warunki:

- pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (ich celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów),

- zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- nie zostały wymienione w art. 23 ww. ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 19 cytowanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych usług. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w czasie transportu uszkodzeniu uległa część towaru a zleceniodawca obciążył podatnika za zaistniałą szkodę transportową.

Wykonując usługę transportową firma zobowiązana była do ponoszenia odpowiedzialności za powierzone jej mienie, stąd też zobowiązana jest do naprawienia szkody za niewłaściwe (wadliwe) wykonanie usługi. Jednakże fakt ten nie stanowi przesłanki do zaliczenia wydatków poniesionych z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu - zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl