Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 czerwca 2004 r.
Zaliczenie wierzytelności nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów.
Izba Skarbowa w Poznaniu
PD-G/415-126/04

Pytanie podatnika

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wierzytelność, której nieściągalność uprawdopodobniona została postanowieniem Sądu Rejonowego o ukończeniu postępowania upadłościowego?

Odpowiedź

Z załączonych do pytania kserokopii dokumentów wynika, że Sąd Rejonowy w dniu 14.10.2003 r. wydał postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jednocześnie w myśl art. 23 ust. 2 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - za wierzytelności, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2. postanowieniem sądu o:

a. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek masy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, lub

b. umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

c. ukończeniu postępowania upadłościowego, albo

3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby wyższe od jej kwoty.

Od 1.01.2004 r., na podstawie art. 1 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. a-c otrzymał następujące brzmienie - za wierzytelności, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku.

W niniejszej sprawie wydane zostało postanowienie Sadu o ukończeniu postępowania upadłościowego tj. miała miejsce sytuacja wskazana w przepisie art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli wierzytelność wskazana w pytaniu była uprzednio zarachowana jako przychód należny oraz nie jest przedawniona (art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), może zostać zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodu w dacie udokumentowania jej nieściągalności.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl