PD.423-98/05 - Odsetki od zwróconej kaucji mieszkaniowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2006 r. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie PD.423-98/05 Odsetki od zwróconej kaucji mieszkaniowej.

"(...) Spółka zarządza nieruchomościami w ramach wykonywanych zadań związanych z wynajmem lokali mieszkalnych gminy i pobiera kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu tego najmu zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W chwili opróżniania lokalu zwrotowi podlega kwota kaucji powiększona o naliczone odsetki.

(...) Czy w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), kwota naliczonych odsetek od zwróconej kaucji mieszkaniowej jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

(...) Zwracana najemcom zwaloryzowana kaucja jest świadczeniem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma ona jedynie charakter zabezpieczenia prawidłowego wykonania postanowień umowy najmu. Z uwagi na swój charakter zwrotny nie stanowi ona zatem dochodu do opodatkowania, zarówno dla wynajmującego w momencie wypłaty kaucji przez najemcę, jak i dla najemcy w dacie jej zwrotu przez wynajmującego. Jeżeli jednak z pobranej uprzednio kaucji zostanie pokryte należne wynajmującemu (właścicielowi nieruchomości) świadczenie (na przykład zaległy czynsz), wówczas w dacie przekwalifikowania pobranej tytułem kaucji kwoty i zaliczenia jej na poczet czynszu powstanie u wynajmującego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem koniecznym opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań jest ich otrzymanie. W świetle art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), odsetki od zwracanej kaucji w momencie ich wypłaty stanowią dla najemców przychody z innych źródeł.

Płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonanych wypłat z tego tytułu. Jednak zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiot wypłacający taką należność jest zobowiązany sporządzić informację PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (...)".

Opublikowano: S.Podat. 2006/8/18