PD/415-49/2006 - Zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej różnicę pomiędzy wartością rynkową naczepy a wartością hipotetyczną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 kwietnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Łukowie PD/415-49/2006 Zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej różnicę pomiędzy wartością rynkową naczepy a wartością hipotetyczną.

W dniu 14 marca 2006 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego wykupił Pan naczepę do ciągnika samochodowego płacąc wartość hipotetyczną, która jest niższa niż wartość rynkowa. Uważa Pan, że powinien Pan zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej różnicę pomiędzy wartością rynkową naczepy a wartością hipotetyczną, natomiast zakupiony środek trwały wycenić według wartości rynkowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie informuje, że zgodnie z art. 23c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) "jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b ust. 1, (gdzie kosztami uzyskania korzystającego są w całości ponoszone przez niego opłaty) finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy, to przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 19." Tym samym, jeżeli cena wykupu środka trwałego nie będzie niższa od wartości hipotetycznej tego środka trwałego, to obydwu stronom umowy (finansującemu i korzystającemu) nie można określić dodatkowego przychodu z tytułu częściowo odpłatnego zbycia (nabycia) rzeczy.

Przy ustalaniu wartości początkowej nabytego w ten sposób środka trwałego należy zastosować przepis art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze kupna, ustala się w wysokości ceny nabycia.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie stwierdza, że stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl