Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 czerwca 2004 r.
Wierzytelności nieściągalne.
Urząd Skarbowy w Krasnymstawie
PD 413/4/2004

Pytanie podatnika

Na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa zwracam się z zapytaniem dotyczącym stosowania art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Moje wątpliwości dotyczą możliwości pomniejszania przychodu o należności nieściągalne określone w art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie poprzednim za wykonane usługi budowlane wystawiłem fakturę VAT, od której kwoty netto naliczyłem i odprowadziłem podatek "zryczałtowany" w wysokości 5,5%. Odbiorca do dnia dzisiejszego w ogóle nie uregulował tej faktury. Obecnie jest postawiony w stan likwidacji. Z posiadanych dokumentów wynika, że jest to należność nieściągalna. Uważam, że zgodnie z powołanym wyżej art. 11 mam prawo do pomniejszenia bieżących przychodów o wyżej wymienione wątpliwości.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez z dnia 4.05.2004 r. (wpłynęło 6.05.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie informuje, że przedstawiona przez Pana interpretacja przepisów podatkowych jest niewłaściwa. Powołany przez Pana przepis art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) stanowi, że podatnik osiągający przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodów stratę z lat ubiegłych oraz wydatki, które dokonuje w myśl przepisów art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5-7g i art. 26b ustawy o podatku dochodowym. Powołany przepis art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 roku z późn. zm.) stanowi, że należności odpisane jako nieściągalne nie są kosztami uzyskania przychodów. Istnieją jednak sytuacje, gdy przepisy podatkowe pozwalają na zaliczenie takich należności w poczet kosztów.

Wierzytelności nieściągalne są uznawane za koszt uzyskania przychodów przy jednoczesnym spełnieniu warunków;

1) należności te uprzednio na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zarachowane jako przychody należne,

2) nieściągalność tych należności została uprawdopodobniona. Sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności określa art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie powołane przez Pana przepisy art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie przez podatników, którzy osiągają przychody w myśl art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast podatnicy którzy osiągają przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie mogą stosować i korzystać z w/w odliczeń, gdyż nie mają kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym nie ma Pan prawa do pomniejszenia bieżących przychodów o należności nieściągalne.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl