Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 maja 2004 r.
Jednorazowa prowizja przygotowawcza oraz pierwsza rata leasingowa przed używaniem przedmiotu leasingu jako koszty uzyskania przychodów.
Izba Skarbowa w Lublinie
PD-1/422/I-17/04

Pytanie podatnika

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej prowizji przygotowawczej oraz pierwszej raty leasingowej przed używaniem przedmiotu leasingu.

Odpowiedź

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zmianie informacji udzielonej przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 16.01.2004 r. Nr PD.423/01/04 dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej prowizji przygotowawczej oraz pierwszej raty leasingowej przed używaniem przedmiotu leasingu wyjaśniam, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 cyt. ustawy. Należy więc przyjąć, że wszystkie wydatki związane z zamiarem osiągnięcia przychodu, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Opodatkowanie umów leasingu zostało wprost uregulowane w art. 17a-17l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 17b tej ustawy opłaty leasingowe ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie obowiązywania umowy leasingu z tytułu używania środków trwałych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeśli umowa leasingu spełnia następujące warunki:

- została zawarta na czas oznaczony, stanowiący okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz

- suma ustalonych opłat leasingowych (pomniejszona o należny VAT), określonych w umowie odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle zatem powyższego, jeżeli wskazane przez Spółkę umowy leasingu spełniają wszystkie ww. warunki, a dodatkowo odpisy amortyzacyjne od wartości przedmiotu leasingu w okresie trwania umowy dokonywane będą przez finansującego - umowy te są umowami leasingu operacyjnego w znaczeniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Operacje leasingu należy rozpatrywać całościowo: skoro bowiem przedmiotem umowy leasingu jest oddanie (przyjęcie) do używania rzeczy lub prawa (co wynika wprost z art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to automatycznie wszystkie opłaty wynikające z umowy leasingowej są opłatami za używanie przedmiotu leasingu. Brak poniesienia prowizji oraz pierwszej raty uniemożliwia używanie przedmiotu leasingu przez Spółkę. Opłaty te nie podlegają rozliczeniu w czasie, gdyż Podatnik musi ponieść je przed odbiorem przedmiotu leasingu. Stanowią więc koszty uzyskania przychodów w dacie faktycznego poniesienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl