PD-1/415/4/108/05 - Stawka amortyzacyjna dla używanego samochodu i sposób księgowania dodatkowych kosztów związanych z jego zakupem i wyposażeniem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2006 r. Urząd Skarbowy w Proszowicach PD-1/415/4/108/05 Stawka amortyzacyjna dla używanego samochodu i sposób księgowania dodatkowych kosztów związanych z jego zakupem i wyposażeniem.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2006 r., (data wpływu do organu podatkowego - 6 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:

ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowego oraz sposobu księgowania dodatkowych kosztów związanych z zakupem i wyposażeniem samochodu - jest prawidłowe - w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2006 r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jw. uzupełniony następnie pismem złożonym w dniu 24 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielać pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego o której mowa w § 1 niniejszego artykułu, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca w dniu 14 marca 2006 r. nabył na firmę środek trwały w postaci używanego samochodu osobowego m-ki Toyota Corolla 2,0 D4 D, rok produkcji 2004 od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna sprzedaży i z tym dniem przekazał go do użytkowania. Z karty pojazdu samochodu oraz pisemnego oświadczenia poprzedniego użytkownika wynika, że okres używania samochodu przed zakupem to okres dłuższy niż 6 miesięcy. Podatnik po nabyciu przedmiotowego pojazdu w dniu 21 marca 2006 r. poniósł wydatek z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w dniu 31 marca 2006 r. wydatki związane z zakupem dodatkowego wyposażenia samochodu tj.: montażu blokady skrzyni biegów na kwotę ogólną 648,89 zł. (brutto) oraz instalacji światła przeciwmgłowego na kwotę 48,80 zł. (brutto).Podatnik wyraził swoje stanowisko, powołując się na art. 22j ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, że może ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanych środków trwałych odpowiednią do okresu amortyzacji wynoszącego 30 miesięcy, natomiast pozostałe wydatki związane z opłatą od czynności cywilnoprawnych i montażem dodatkowego wyposażenia zgodnie z art. 22g ust. 17 ww. ustawy zaksięgować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tutejszy organ stwierdza, co następuje:

Zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Z kolei z art. 22f ust. 1 cytowanej ustawy wynika, że podatnicy z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Artykuł 22j ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że podatnicy z zastrzeżeniem art. 22l mogą ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu, w tym samochodów osobowych o których mowa w art. 23 ust. 3a. Jednocześnie w ust. 2 pkt 1 powoływanego artykułu ustawodawca definiuje jakie środki trwałe uznaje się za używane - mianowicie środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy. Z przywołanych przepisów art. 22j ust. 2 pkt 1 wynika, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany samochód, który był wykorzystywany u poprzedniego właściciela (przed nabyciem przez podatnika) przez wymagany okres co najmniej 6 miesięcy, zatem taka sytuacja ma zastosowanie do przedstawionej przez wnioskodawcę sytuacji.W kwestii dotyczącej zaliczenia wydatków z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do samochodu należy mieć na uwadze to, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych art. 23 tej ustawy.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ww.. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych - w myśl ww.. artykułu jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15 powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500,00 zł.

Postanowienia art. 22g ust. 17 definiują z kolei, kiedy środki trwałe uważa się za ulepszone, tj wtedy gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym r. podatkowym przekracza 3.500,00 zł. - wówczas wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Oznacza to że, w przypadku gdy suma wydatków poniesiona na ulepszenie danego środka trwałego poniesiona w ciągu r. nie przekroczy 3.500,00 zł. - taka sytuacja ma miejsce w Pana przypadku - wydatki te zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów - tj nie zwiększają wartości środka trwałego.

W świetle powyższego tut. Organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:

-

dotyczy stanu faktycznie przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących:

-

nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Proszowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl