Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 września 2004 r.
Koszty z tytułu badań geologicznych.
Izba Skarbowa w Krakowie
PD-1/005/2-339/04/WK

"(...) Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji, poniesione w celu określenia zasobów kamienia wapiennego w złożu, które spółka ma zamiar w przyszłości eksploatować.

Wydatki, o których mowa wyżej wiążą się z prowadzoną przez spółkę działalnością. Tym samym wydatki te poniesione zostaną, jak twierdzi spółka -w celu uzyskania przychodu. Nie można ich jednak powiązać z przychodem konkretnego roku podatkowego. A zatem wydatki powyższe winny być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). Wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie, w którym zostały faktycznie poniesione. Art. 15 ust. 4 ww. ustawy nie ma w przedmiotowej kwestii zastosowania, choćby biorąc pod uwagę fakt, iż prowadzone prace eksploatacyjne niekoniecznie zakończą się wynikiem pozytywnym, w konsekwencji czego, spółka nie osiągnie zamierzonego przychodu".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/27