Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 września 2004 r.
Możliwość odliczania straty w przypadku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.
Izba Skarbowa w Krakowie
PD-1/005/2-289/04/WK

"(...) Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia strat z lat ubiegłych w przypadku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 8 lipca 2004 r. nr PD-I/423/97/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ww. ustawy, stwierdza co następuje:

Podatnik pyta:

1. Czy w przypadku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, spółka kapitałowa powstała w wyniku takiej komercjalizacji, może obniżyć dochód o poniesione przez przedsiębiorstwo państwowe straty z lat ubiegłych, oraz

2. Czy komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego jest sobie właściwą instytucją prawną, czy też należy ją traktować jako przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Ad. 1

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.), komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Jednak zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, nie uwzględnia się strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustaleniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

W związku z powyższym, Spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, nie będzie przysługiwało prawo do odliczania strat, które poniosło przekształcone przedsiębiorstwo państwowe.

Ad. 2

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się: strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) jasno określa pojęcie spółki kapitałowej, a mianowicie jest nią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

W związku z tym, przytoczony w piśmie Spółki przepis, nie będzie miał w stosunku do niej zastosowania, ponieważ przed przekształceniem była ona przedsiębiorstwem państwowym a nie spółką kapitałową. Nie można więc przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę traktować na równi z przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na zasadzie wyjątku umożliwił rozliczenie strat z lat ubiegłych tylko w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

W związku z powyższym, Spółka powstała na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie ma prawa, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, do odliczania strat powstałych w przedsiębiorstwie państwowym przed komercjalizacją".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/3