Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 października 2002 r.
Ministerstwo Finansów
PB5/RM-033-312-1959/02
Warunki zwolnienia dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych od podatku dochodowego

Odpowiadając na pismo z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Stosownie do przepisu art. 52 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447).

Pracownicy Kredyt Banku PBI S.A. nabyli akcje tego banku w ramach emisji skierowanej do pracowników i członków zarządu Kredyt Banku. Akcje te były akcjami imiennymi (akcje imienne mogą być dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie są dopuszczone do obrotu na żadnym z rynków regulowanych) i obowiązywał je dwuletni zakaz zbycia. Akcje innych emisji Kredyt Banku były notowane na giełdzie.

Aby dochód ze sprzedaży akcji korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) ustawy, akcje te muszą m.in. być nabyte na podstawie publicznej oferty.

Istotne jest zatem zdefiniowanie na gruncie prawa podatkowego pojęcia "publicznej oferty".

Art. 2 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi stanowi, iż publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Przepis ten nie zawiera definicji "publicznej oferty".

Ponieważ ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych również nie zawarł definicji "publicznej oferty", ani też nie odwołał się do innych przepisów prawa, to zgodnie z założeniami wykładni prawa, celem wyjaśnienia znaczenia terminu "publicznej oferty" należy, w pierwszej kolejności, odnieść się do wykładni językowej. Oczywiście musi być brana pod uwagę również wykładnia systemowa i celowościowa, z zastrzeżeniem, że te ostatnie mogą służyć interpretacji prawa podatkowego jedynie w granicach zakreślonych przez wykładnię językową, tzn. w granicach możliwego sensu słów.

Kierując się tymi zasadami należy określić czy nabycie akcji przez pracowników Kredyt Banku w omawianym przypadku nastąpiło na podstawie publicznej oferty.

W świetle definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod redakcją M. Szymczaka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1996 r., tom II L-P, str. 1022) "publiczny" oznacza: dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż pracownicy Kredyt Banku nabyli akcje na podstawie oferty, ale oferta ta nie miała charakteru publicznego, bowiem stosowna propozycja dotycząca nabycia akcji została skierowana do ściśle określonych adresatów, tj. pracowników Kredyt Banku.

Reasumując należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych przez pracowników Kredyt Banku w ramach emisji skierowanej tylko do nich nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: LEX nr 6946