Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Ministerstwo Finansów
PB5/KD-033-75-1110/05
Ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Odpowiadając na pismo z dnia 15 lipca 2005 r. nr (...) w sprawie ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Stosownie do postanowień art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odliczenie z tytułu faktycznie dokonanej spłaty odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przeznaczonych na:

- budowę budynku mieszkalnego albo

- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego (...),

stosuje się, jeżeli przedmiotowa inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku (...).

Z kolei, na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływaniu obiektu. W konsekwencji decyzja o pozwoleniu na budowę - choć dotycząca określonego zamierzenia budowlanego - udzielana jest inwestorowi, po rozpatrzeniu jego wniosku.

W świetle powyższego użyty przez ustawodawcę zwrot "licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego", odnosi się do momentu, w którym to podatnikowi (a nie obiektowi bądź robotom budowlanym) udzielono pozwolenia na budowę.

Tym samym w stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu, w którym podatnik w 2003 r. nabył dom w stanie surowym, nienadającym się do zamieszkania i wymagającym dalszych prac budowlanych, z pozwoleniem na budowę wydanym na dotychczasowego właściciela, a następnie w 2004 r. przedmiotowe pozwolenie zostało przeniesione na podatnika, trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca 2004 r.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2005/5/17