PB3-IP-8213-49/481/06 - Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane tematy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2006 r. Ministerstwo Finansów PB3-IP-8213-49/481/06 Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane tematy.

Odpowiadając na pismo dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów na postawione w nim pytania:

1.Czy dla ustalenia 60% wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e updop, do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące z dopłat bezpośrednich stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e updop podatnicy, u których przychody z działalności rolniczej stanowią co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, zwolnieni są od podatku dochodowego. Warunkiem jest jednak przeznaczenie dochodów z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą.

Dla celów ustalenia 60% wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem, do przychodów z działalności rolniczej zaliczane są również otrzymane dopłaty bezpośrednie do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, jak i do określonych upraw produkcji roślinnej. Są to bowiem dopłaty do bieżącej działalności rolniczej, mającej ścisły związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym. Wpływają zatem bezpośrednio na przychody z tej działalności.

Do przychodów z działalności rolniczej nie można natomiast zakwalifikować przychodów pochodzących ze środków pomocowych realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE w zakresie określonym przepisami dotyczącymi organizacji rynków: owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz suszu paszowego. Środki te otrzymują podmioty, które mają określone uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Podmiotami tymi są grupy producentów albo przedsiębiorcy produkujący skrobię, susz paszowy albo wstępnie przetwarzający tytoń, a także prowadzący działalność w zakresie przechowalnictwa produktów rolnych, handlu artykułami rolno-spożywczymi (eksport-import) uczestniczący w mechanizmach interwencji na wspólnotowym rynku rolnym.

Działalność przedsiębiorców w tym zakresie nie jest działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 updop, a tym samym otrzymane przez te podmioty środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz z niezbędnym współfinansowaniem krajowym na tę działalność również nie mogą być zaliczane do tych przychodów.

Nadal zatem aktualne jest w tym zakresie stanowisko Ministra Finansów, uzgodnione z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentowane w odpowiedzi na interpelację posła (...) (pismo z dnia 13 stycznia 2005 r., Nr (...)), na którą powołuje się Izba.

2.Czy Rady Rodziców stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 1 ust. 2 updop?

Rada Rodziców, utworzona przez rodziców uczniów szkoły, jako ich reprezentant (art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty. Rada Rodziców, jako wewnętrzny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną. Nie może więc być uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 updop.

3.Czy w przypadku gdy podatnik w deklaracjach miesięcznych odliczał straty z lat ubiegłych, a w zeznaniu rocznym nie dokonał takiego odliczenia, ma obowiązek dokonać korekt deklaracji miesięcznych i naliczyć z tego tytułu odsetki?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, odnoszą się do roku podatkowego. Również możliwość odliczenia straty w art. 7 ust. 5 tej ustawy określa, że o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym podatnik może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Jednocześnie stosownie do przepisu art. 25 ust. 1 updop, podatnicy obowiązani są do składania deklaracji (CIT-2) i wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Oznacza to, że wszelkie postanowienia dotyczące roku podatkowego mają również zastosowanie do rozliczeń miesięcznych.

W przypadku zatem gdy podatnik w deklaracjach miesięcznych prawidłowo ustalił wysokość zaliczek i odliczył od nich stratę, gdyż miał taką możliwość - deklaracje takie są prawidłowe. Nie ma zatem podstawy do korekty tych deklaracji i naliczenia odsetek, jeżeli podatnik ten nie dokonał odliczenia straty w zeznaniu rocznym.

4.Z obowiązku prowadzenia jakiej dokumentacji zwolnione są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej?

Zwolnienie jednostek organizacyjnych OSP z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4d updop, oznacza, iż jednostki te przeznaczając dochód na statutową działalność, nie muszą prowadzić dokumentacji wymaganej dla celów ustalenia wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a więc tzw. dokumentacji "podatkowej".

Wskazany przepis nie obejmuje jednak zwolnienia jednostek OSP z prowadzenia dokumentacji wymaganej dla potrzeb ustalenia wyniku finansowego, określonej przez przepisy o rachunkowości. Są one zatem zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

W sytuacji nieprowadzenia działalności gospodarczej, w znaczeniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jednostki OSP mogą prowadzić księgi rachunkowe oraz sporządzać sprawozdania finansowe w uproszczonej formie, określonej przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2006/3/22