Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 marca 2006 r.
Ministerstwo Finansów
PB3-IP-8213-21/06-181
Zaliczanie do kosztów podatkowych podatku od nieruchomości.

W związku z otrzymanym do wiadomości pismem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 16 grudnia 2005 r., Nr (...), w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych podatku od nieruchomości, przedstawiam stanowisko w tej kwestii:

Jak wynika z pisma oraz z załączonych dodatkowo pism Naczelników Urzędów Skarbowych w Kielcach, Kołobrzegu oraz Siemianowicach Śląskich, wątpliwości dotyczą daty zaliczania do kosztów podatkowych zaległego podatku od nieruchomości.

Kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak ich poniesienie jest racjonalne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa (art. 15 ust. 1 updop). Tego rodzaju kosztem jest m.in. podatek od nieruchomości, stanowiący element kosztów stałych, który z mocy prawa obowiązany jest uiszczać podatnik w związku z posiadanym majątkiem (nieruchomościami). Podatek ten nie znalazł się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 updop).

W przypadku kosztów podatkowych, które pozostają jedynie w pośrednim związku z przychodami, a więc których nie można przypisać do konkretnego przychodu, koszty te należy rozpoznawać w rozliczeniach podatkowych w roku ich poniesienia (art. 15 ust. 1 updop).

Oznacza to, że w sytuacji gdy zaległy podatek od nieruchomości, np. za lata 2003-2004, został faktycznie zapłacony w 2005 r., to do kosztów uzyskania przychodów może być zaliczony dopiero w 2005 r.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2006/2/20