Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 stycznia 2005 r.
Ulga remontowa.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
PB.III-415/2/HS/05

Pytanie podatnika:

Czy wymianę i montaż podzielników kosztów ogrzewania, które są trwale umiejscowione na grzejnikach centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej.

Odpowiedź

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wyjaśnia, iż:

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizacje budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizacje budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). Stosownie do postanowień § 1 tego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizacje uważa się wydatki poniesione na:

1) zakup materiałów i urządzeń,

2) zakup usług obejmujących,

a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót,

3) najem sprzętu budowlanego,

4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Z załącznika Nr 2 do w/w rozporządzenia wynika, że do robót remontowo - modernizacyjnych zalicza się montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury dot. instalacji i urządzeń grzewczych. W skład instalacji urządzeń grzewczych niewątpliwie wchodzi układ pomiarowo - rozliczeniowy.

Definicję układu pomiarowo - rozliczeniowego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.06.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci opublikowane w Dz. U. Nr 167, poz. 1751. Zgodnie z § 2 pkt 14 rozporządzenia układ pomiarowo - rozliczeniowy jest to dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła. Stąd też takie urządzenia jak elektroniczne podzielniki ciepła oraz wypadkowe podzielniki ciepła mieszczą się w katalogu urządzeń instalacji grzewczych wymienionych w w/w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

A zatem opłata za podzielniki ciepła i ich montaż dotyczy układu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej i mieści się w zakresie wydatków na remont i modernizację określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 1996 r.

Odrębną kwestią jest natomiast sposób dokumentowania poniesionych na ten cel wydatków. Odliczeniu od podatku w ramach przedmiotowej ulgi podlegają jedynie wydatki udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy).

W świetle powyższego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż poniesione przez podatników wydatki na opłaty za zainstalowanie podzielników ciepła podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy, o ile osoba wystawiająca fakturę jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl