PA6.8190.10.2019 - Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie odprawy celnej i dostawy wewnątrzwspólnotowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2020 r. Podsekretarz Stanu PA6.8190.10.2019 Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie odprawy celnej i dostawy wewnątrzwspólnotowej

Nawiązując do otrzymanego pisma nr DTD-3.4400.112.2020 z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczącego występujących przypadków nieprzedkładania do rejestracji samochodu osobowego dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, w sytuacji przemieszczania z terytorium państwa członkowskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samochodu osobowego, wcześniej zaimportowanego z terytorium państwa trzeciego i w tym państwie członkowskim dopuszczonego do obrotu po odprawie celnej, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie urzędom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów informacji przypominającej o prawidłowej interpretacji i stosowaniu przez organy rejestrujące przepisów art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a oraz art. 74 ust. 2a i 2b oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284).

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:

- "pkt 6 dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

- pkt 6a dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; "

Dowód odprawy celnej przywozowej, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy jest wymagany przy rejestracji pojazdów w sytuacji, gdy pojazd został sprowadzony (zaimportowany i zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu) na terytorium Polski

z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. Wskazana regulacja znajdzie zastosowanie, gdy importowany z kraju trzeciego pojazd (np. Kanady, USA) będzie przedmiotem zgłoszenia celnego przywozowego dokonanego w Polsce. Wówczas dokumentem wymaganym przy rejestracji takiego pojazdu będzie dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Natomiast w sytuacji, dokonania importu samochodu osobowego (przywozu z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej) oraz jego odprawy celnej w innym kraju członkowskim niż Polska a następnie sprowadzenia takiego samochodu do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokumentem wymaganym przy rejestracji będzie jeden z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku importu samochodu osobowego z kraju trzeciego (np. Kanady, USA) oraz dokonaniu jego odprawy celnej w innym kraju członkowskim niż Polska (np. w Niemczech Holandii) i sprowadzeniu z tego kraju członkowskiego odprawionego tam samochodu na terytorium Polski, następuje jego nabycie wewnątrzwspólnotowe, tj. czynność która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju podatkiem akcyzowym. Dlatego w każdym przypadku przy rejestracji tak sprowadzonego do Polski samochodu osobowego organ rejestrujący powinien wymagać dokumentu określonego w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Wyjaśnienia również wymagają występujące przypadki dokonywania czasowej rejestracji pojazdów ponad dozwolony ustawowo termin w przypadku braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów np. dowodu odprawy celnej przywozowej, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, bez podejmowania przez organy rejestrujące żadnych czynności w celu wyjaśnienia statusu pojazdu. W takiej sytuacji czasowej rejestracji dokonuje się pod pewnymi warunkami, które określone zostały w art. 74 ust. 2a i 2b oraz ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 74 ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można dokonać pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu (art. 74 ust. 2b ww. ustawy).

Z kolei art. 74 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Zatem rejestracji czasowej w przypadku braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym można dokonać na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni, w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszych wyjaśnień do organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów, które przy rejestrowaniu samochodów osobowych w opisanych przypadkach powinny kierować się prawidłową wykładnią przepisów art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a oraz art. 74 ust. 2a i 2b oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Podjęcie tych działań w przyczyni się do uszczelnienia poboru podatku akcyzowego od samochodów osobowych i tym samym wpłynie pozytywnie na finanse publiczne.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl