Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
Co powinien zawierać dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki.
Ministerstwo Finansów
PA.IV-816/358/2004/2785

W związku z pismem z dnia 22 lipca 2004 r., znak: (...), dotyczącym zasad przyjmowania przesyłki produktów rafinacji ropy naftowej, Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Zasady przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym (m.in. produktów rafinacji ropy naftowej) zostały określone w Rozdziale 18 (§ 58 - § 66) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598).

Zgodnie z § 64 ust. 2 ww. rozporządzenia przyjęcie przesyłki wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego lub zwolnionych z podatku akcyzowego odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

Stosownie do postanowień § 64 ust. 3 tego rozporządzenia z czynności przyjęcia przesyłki ww. wyrobów podmiot sporządza dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki.

Zgodnie z § 64 ust. 6 pkt 8 ww. rozporządzenia dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki w przypadku przyjęcia przesyłki produktów rafinacji ropy naftowej powinien określać ich rodzaj, asortyment, gęstość w temperaturze referencyjnej 15°C - z wyjątkiem gazu płynnego, ilości oraz rodzaje i liczbę naczyń służących do transportu.

Już sama nazwa ww. dokumentu (dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki) wskazuje, że dane w nim określone przed ich wpisaniem powinny zostać sprawdzone.

Zaniechanie określenia ilości przyjmowanej przesyłki gazu płynnego i wpisanie, w wystawianym dokumencie sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, ilości gazu podanej w liście przewozowym należy uznać za poświadczenie nieprawdy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/5/27